Undersøgelse af Sjællands eneste indlandslokalitet for den udrydningstruede strandtudse at Danmarks Naturfredningsforening

Dette studieprojekt giver dig mulighed for at hjælpe med at bevare Sjællands eneste indlandslokalitet af strandtudser i og omkring en aktiv råstofgrav ved Munke Bjergby ved Sorø. I får chancen for at arbejde med et konkret igangværende projekt, med mulighed for at have indflydelse på fremtidige tiltag for bevarelse af bilag IV-arter i aktive råstofgrave i Danmark. Projektet er åbent, og I har selv mulighed for at tilrettelægge de undersøgelser I ønsker, så længe der er fokus på strandtudsebiotopen i og omkring råstofgraven ved Munke Bjergby.

Strandtudsen er, med sin lille tætbyggede krop og karakteristiske gule stribe ned langs ryggen, nem at genkende. Den er en såkaldt bilag IV-art, dvs. en art der er beskyttet efter EU’s naturbeskyttelsesdirektiv og den er udrydningstruet i Danmark. På Sjælland er der kun registreret en eneste indlandslokalitet for strandtudsen, nemlig i den aktive råstofgrav ved Munke Bjergby i den nordlige del af Sorø Kommune.

Danmarks Naturfredningsforening Sorø og indvinderen, NCC Industry A/S, har indgået aftale om sikring af yngle og fourageringsmulighederne for tudsen i råstofgraven. Derfor er der gravet flere mindre lavvandssøer, der er idéelle yngle- og fourageringspladser for strandtudsen. Bemærk at der er tale om en aktiv råstofgrav, så enhver adgang må alene ske efter skriftlig aftale med NCC Industry A/S. Derudover er strandtudser fredet og må ikke generes eller flyttes fra området – dette er også til enhver tid gældende for forsknings- og studieprojekter.

Både Region Sjælland og Sorø Kommune er inde over som myndigheder, og der er udarbejdet råstofredegørelser samt eksisterende tiltag for strandtudsen i forbindelse med råstofgravning i råstofgraven, der er mulige at tilgå efter ønske.

Hvert år udarbejdes der en plejeplan for vedligehold og fornyelse af ynglevandhuller for tudsen, men der er ikke nogen plan for, hvad der sker, når råstofgravningen ophører. Region Sjælland savner forståelse for vigtigheden i at bevare fouragerings-, yngle- og overvintringsmuligheder for strandtudsen, og her kunne data fra jeres studieprojekt hjælpe til at danne grundlag for en ny og udvidet plejeplan. Der er formodentlig tale om, at strandtudsen kan findes i et langt større område syd for råstofgraven, og en større viden om udbredelsen ville være guld værd af bevaringsmæssige årsager. Strandtudsen er nem at registrere i yngletiden, hvor deres meget højlydte kvækken om natten kan høres flere kilometer væk.

Der er brug for en analyse af området med henblik på at skabe udvidede plejeplaner og udbedrende tiltag. Et studieprojekt kan have fokus på at redegøre for områdets hydrologi, fænologi og miljø, der kan identificeres nye udbredelsesområder eller kan der laves en sårbarhedsanalyse af strandtudsen i området, så behovet for øvrige tiltag for beskyttelse kan identificeres. Et studieprojekt om strandtudsen bidrager med viden af relevans for videre bevarelse af området. Herudover kan det hjælpe til at skabe præcedens for fremtidige ønsker om anlagte biotoper i andre aktive råstofgrave i Danmark.

Danmarks Naturfredningsforening Sorø kan være løbende sparringspartner og ligger inde med materialer såsom Miljøministeriets forvaltningsplan for strandtudsen, plejeplanen for Munke Bjergby råstofgrav, Gravetilladelser i diverse råstofgrave i området samt kort over de eksisterende og planlagte ynglevandhuller for strandtudsen. Derudover kan vi hjælpe til indgåelse af aftale med NCC industry A/C om adgang til råstofgraven.

Vi glæder os til at høre, hvordan I kunne tænke jer tilrettelægge et projekt til gavn for strandtudsen.

Billeder: https://photos.app.goo.gl/jxvrABVMPpknj3wY7

Link med yderligere oplysninger: https://soroe.dn.dk/naturen-i-soroe/flora-og-fauna-i-soroe-kommune/strandtudse/

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on ITU Job and Project bank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.